rk_0210-2

Người mới hôm qua còn thân đó Bỏ đi để lại tấm chân tình (Miiko)

Người mới hôm qua còn thân đó
Bỏ đi để lại tấm chân tình
(Miiko)